آموزش C#

مدت زمان دوره : 50 ساعت هزینه دوره : 750 هزار تومان


معرفی.NET

Visual Studio

 • معرفی Visual Studio
 • آشنایی با پنجره ها و نحوه کار با آنها
 • معرفی انواع پروژه ها در Visual Studio
 • نوشتن Hello World

اصول برنامه نویسی و نامگذاری ها (بخش اول)

 • تعریف متغیر و نحوه استفاده
 • معرفی انواع DataType ها
 • آشنایی با Value Type و Reference Type
 • کار با متغیرهای مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر
 • آشنایی و استفاده از عملگرها

String Processing

 • کار با عبارات رشته ای
 • آشنایی با Regular Expression

دستورات شرطی و حلقه ها

 • معرفی و استفاده از if
 • معرفی و استفاده از switch
 • دستورات تکرار (for, foreach, while, …)

Object Oriented (شی گرائی)

 • آشنایی با مفهوم شی گرایی
 • معرفی ویژگی ها
 • معرفی و کار با Class ها

آرایه ها و کلکسیون ها

 • معرفی آرایه ها
 • تعریف Generic
 • مجموعه های Generic

معرفی و کار با Delegates, Events, and Lambdas

MS SQL SERVER

 • معرفی اصول پایگاه داده رابطه ای
 • اصول دیتابیس ها و نحوه نام گذاری
 • ساختن دیتابیس و جداول
 • کار با زبان sql و انجام عملیات CRUD

LINQ

 • معرفی LINQ و Syntax ها
 • نحوه Query نویسی در LINQ و عملکرد آن

ADO.NET

 • نحوه ارتباط بین کد و دیتابیس
 • معرفی و مقایسه روش های مختلف برای ارتباط با دیتابیس (ORM)
 • معرفی Entity Framework
 • DB First & Code First

کار کردن با File & Folder

Exception Handling

 • آشنایی با انواع خطاها
 • نحوه برخورد و پیشگیری از خطا
 • نوشتن اطلاعات خطا در Log File

Windows Form & WPF Controls

 • معرفی کنترل ها و ویژگی های آنها
 • ساختن فرم های ورود و نمایش اطلاعات

Validation

 • صحت سنجی داده ها و انواع آن
 • نحوه مدیریت Validation ها

Serialization

 • کارکردن با Stream ها
 • نحوه تبدیل به Stream و بالعکس

Security

 • معرفی Authentication & Authorization
 • کنترل کاربران، نقش ها و دسترسی ها
 • انواع رمزنگاری داده ها

XML

 • آشنایی با ساختار XML
 • ذخیره و بازیابی داده ها در قالب XML

Multi Threading

 • معرفی Thread
 • اجرای همزمان چندین دستور
 • مدیریت Thread ها

Reflection

Remoting

Network

 • ارسال ایمیل
 • معرفی Socket و کار با آن

Windows Service

 • مزایای Windows Service
 • نوشتن سرویس و نصب آن بر روی Windows

Reporting

 • آشنایی با ابزارهای گزارش گیری
 • نحوه ایجاد گزارش های متنوع و آماری